Regulamin

REGULAMIN AGROTURYSTYKI FRATOLE

Agroturystyka FraToLe  reprezentowana przez Małgorzatę Kłapsa

z siedzibą Nawóz 58, 22-413 Nielisz

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin określa zasady świadczenia usług i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, podpisanie karty meldunkowej bądź zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności Klient potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
  2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające w Agroturystyce FraToLe. Odpowiedzialność za te osoby spoczywa na osobie dokonującej rezerwacji, zwanej w niniejszym Regulaminie Klientem lub Zameldowanym.
  3. Regulamin dostępny jest do wglądu w obiekcie Nawóz 58 w salonie.

WARUNKI REZERWACJI

  1. Rezerwacji pokoju Klient może dokonać: bezpośrednio pod numerem telefonu +48 579 061 357, mailowo na adres fratole.roztocze@gmail.com, na stronie internetowej www.fratole.pl, osobiście w obiekcie oraz za pośrednictwem portali, w których dostępna jest oferta obiektu.
  2. Rezerwacje dokonane bezpośrednio muszą być zagwarantowane poprzez wpłatę zadatku w wysokości 40-100% całkowitej wartości rezerwacji w terminie trzech dni od daty dokonania rezerwacji. W przypadku zmian w rezerwacji, niepojawienia się Klienta lub anulacji rezerwacji przedpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
  3. Rezerwacja telefoniczna wymaga późniejszego potwierdzenia drogą mailową, telefoniczną lub sms w wyznaczonym terminie.
  4. Akceptowane formy płatności: gotówka, przelew bankowy.

ZAMELDOWANIE

  1. Podstawą zameldowania w pokoju jest okazanie przez Klienta dokumentu tożsamości oraz uregulowanie całej należności za pobyt.
  2. Godziny otwarcia recepcji codziennie od 9-ej do 17-ej.
  3. Klient dokonując rezerwacji zobowiązuje się wynająć pokój w określonym terminie, za określoną cenę, a co za tym idzie uiścić opłatę za cały zadeklarowany okres najpóźniej w trakcie procedury meldunku.
  4. Agroturystyka FraToLe zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta, który: nie posiada ważnego dowodu tożsamości, nie chce okazać dokumentu, odmawia podpisania karty meldunkowej, znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu. W przypadku odmowy zameldowania Klienta z ww. powodów wpłacone pieniądze w formie zadatku nie są zwracane.
  5. W przypadku przedłużenia pobytu lub zakupu dodatkowych usług po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem obiektu, opłata zostanie dodana do rachunku Klienta i musi zostać uregulowana niezwłocznie.
  6. Klienci przybywający poza godzinami pracy recepcji są zobowiązani powiadomić personel recepcji o orientacyjnej godzinie przyjazdu z wyprzedzeniem, telefonicznie lub e-mailem.
  7. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajnymi środkami, Agroturystyka FraToLe zastrzega sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego, podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.

DOBA HOTELOWA

  1. Pokoje w obiekcie wynajmowane są na doby.
  2. Doba pobytu w pokoi rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11:00 dnia następnego.
  3. W oparciu o bieżącą dostępność pokoju istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania Klienta po konsultacji z właścicielem obiektu.
  4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji należy zgłosić pod numerem tel. +48 579 061 357 do godziny 10:00 bądź bezpośrednio właścicielowi. Zostanie ono uwzględnione w miarę dostępności pokoi.
  5. Przedłużenie pobytu w pokoju po godzinie 11:00 będzie traktowane jako przedłużenie doby hotelowej, co skutkować będzie obciążenie rachunku Gościa kwotą doby hotelowej.
  6. Skrócenie wcześniej zadeklarowanego i opłaconego pobytu nie skutkuje zwrotem równowartości niewykorzystanej doby.


ZASADY UŻYTKOWANIA POKOI

  1. Klient zobowiązany jest do użytkowania lokalu mieszkalnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do utrzymywania i zdania pokoju w stanie zastanym z chwilą zameldowania.
  2. Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. Złamanie tej zasady wiąże się z nałożeniem opłaty dodatkowej w wysokości 100 PLN za każdą osobę za dobę.
  3. Gość agroturystyki nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę. Zmiana nazwiska rezerwacji lub gościa przebywającego pokoju musi zostać uzgodniona z właścicielem obiektu.
  4. Po każdych 7 dniach pobytu przeprowadzane jest sprzątanie pokoju, wymiana ręczników i pościeli. Koszt dodatkowego sprzątania i wymiany pościeli to 100 PLN za każdy serwis, który należy ustalić i opłacić u właściciela.
  5. W całym budynku  obowiązuje zakaz palenia. W przypadku złamania tego zakazu Gość zostanie obciążony karą finansową w wysokości 500 PLN.
  6. Organizowanie imprez towarzyskich w pokojach jest surowo zabronione.
  7. Zachowanie Gości oraz osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać pobytu innych Gości.
  8. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokojach i na terenie obiektu w godzinach 07:00–22:00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie, według cen pełnych obowiązujących w dniu zameldowania.
  9. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz zasilaczy komputerowych.
  10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pokojach i na terenie obiektu Klienci proszeni są o jak najszybsze zgłaszanie zastrzeżeń pod numerem tel. +48 579 061 357, co umożliwi natychmiastową reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
  11. Usterki zgłoszone w dni powszednie będą usuwane bez zbędnej zwłoki, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Usterki zgłaszane w soboty, niedziele i święta będą usunięte w pierwszy dzień roboczy po okresie świątecznym lub w najbliższym dostępnym terminie. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
  12. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Agroturystyki FraToLe (dostawa mediów, w tym Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w obiekcie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany pokój – Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.
  13. Agroturystyka FraToLe zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego pokoju w sytuacji awarii lub usterki bądź niemożliwości przydzielenia wybranego pokoju z przyczyn niezależnych.
  14. Agroturystyka FraToLes może przerwać pobyt Klientów bez zwrotu wniesionej opłaty za rezerwację oraz obciążyć Zameldowanego adekwatną karą w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu. W takiej sytuacji opłata wniesiona za pobyt nie podlega zwrotowi.
  15. W apartamencie mogą przebywać zwierzęta po wcześniejszym ustaleniu i wyrażoną zgodą przez obiekt. Dodatkowy koszt wynosi 20zł za dobę.

WYMELDOWANIE

  1. Przy każdorazowym wyjściu z pokoju Klienci zobowiązani są wyłączyć oświetlenie, zamknąć wszystkie okna oraz drzwi do pokoju wyłączyć żelazko.
  2. Agroturystyka FraToLe nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klientów w pokojach. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokojach przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez okres 1 miesiąca. Po tym czasie zostaną one zutylizowane. W trakcie dłuższego pobytu Klienci, u których prowadzane są sprzątania stałe w ustalonych wcześniej terminach, proszeni są o prawidłowe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy cennych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. W przypadku stwierdzenia zniszczeń, stwierdzenia zabrudzeń pokoju, ręczników, pościeli ponad normę bądź stwierdzenia stanu po paleniu papierosów w pokoju po wymeldowaniu Klientów, obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej podanej przy dokonywaniu rezerwacji w kwocie do pełnej wartości kosztów naprawy/dearomatyzacji i poniesionych strat.
  2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za: zgubienie kluczy oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub odwiedzających go osób.
  3. W przypadku pobytu w mieszkaniu ze zwierzęciem, opiekun jest zobowiązany do utrzymania czystości podczas i w momencie opuszczania mieszkania. W całym obiekcie zwierzę powinno poruszać się na smyczy ze względu na innych gości.
  4. W sytuacji nie zastosowania się do regulaminu obiektu i konieczność wezwania ochrony, kosztami obciążony zostanie gość.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Dokonując rezerwacji w Agroturystyka FraToLe  Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych i marketingowych oraz umieszczenia danych Klienta w bazie danych firmy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych. (Dz.U. Nr 101 z 2002r., poz.926 z późn. zm.). Zameldowany ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych.
  2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (portale rezerwacyjne, str www) lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
  3. Wersja obowiązującą regulaminu jest wersja sporządzona w języku polskim, przedstawiona wersja anglojęzyczna ma charakter informacyjny i nie stanowi oficjalnego, obowiązującego regulaminu.
  4. Ważne telefony: Pogotowie: 999, Policja 997, Straż pożarna 998 lub telefon alarmowy 112

Życzymy udanego pobytu!

Agroturystyka FraToLe

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Skróty i definicje

Definicje:

1) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04

2) Współadministratorzy – podmioty wskazane w cz. II ust. 1 niniejszej Polityki prywatności, którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, dalej także jako: „Agroturystyka FraToLe ”

3) Klient – podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane na jakiejkolwiek podstawie określonej w art. 6 RODO

4) Pliki cookies - pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na komputerze lub urządzeniach mobilnych

5) Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego zestawienia informacji o danej osobie w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw

II. Postanowienia ogólne

1. Współadministratorami danych osobowych są następujące podmioty:

1) Agroturystyka FraToLe reprezentowany przez Malgorzatę Kłapsa.

2. W ramach umowy o współadministrowanie Współadministratorzy ustalili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodnili, co następuje:

a) Współadministratorzy są wspólnie odpowiedzialni za wykonywanie obowiązku informacyjnego wobec Klientów;

b) Współadministratorzy są wspólnie odpowiedzialni za umożliwienie Klientom wykonywanie ich praw wynikających z RODO.

Wobec powyższych ustaleń, można wykonywać swoje prawa wobec każdego ze Współadministratorów.

3. Agroturystyka FraToLe  szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych.

III. Dane kontaktowe

W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się ze Współadministratorami poprzez email fratole.roztocze@gmail.com lub pisemnie na adres: Agroturystyka FraToLe, Nawóz 58, 22-413 Nielisz.

IV. Cele i podstawy przetwarzania

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Agroturystyka FraToLe  w celu:

1) podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy o realizację usług hotelowych, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane w formularzu rezerwacji i sprzedaży usług hotelowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorach (m.in. podatkowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów (m.in. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia, realizacji umowy zawartej z podmiotem trzecim na rzecz Klienta) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku danych niezbędnych do realizacji usług hotelowych konieczne do zawarcia oraz wykonania umowy.

3. Monitoring w miejscach ogólnodostępnych hoteli zainstalowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów oraz ochrony mienia.

V. Kategorie przetwarzania danych

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych Klientów:

  • Imię i nazwisko;
  • Adres zamieszkania;
  • Adres e-mail;
  • Numer telefonu;
  • Dane karty płatniczej (w przypadku płatności kartą);
  • Informacje o dacie pobytu;
  • Informacje o preferencjach dotyczących pobytu;
  • Liczba osób dorosłych objętych zamówieniem;
  • Liczba i wiek dzieci objętych zamówieniem;
  • Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT;
  • Język do kontaktu;

VI. Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy udostępniać następującym odbiorcom:

  • LEMONPIXEL.PL Roman Korczyński, ul. Młyńska 12A, 58-570 Jelenia Góra, która obsługuje moduł rezerwacyjny uruchamiany na naszym portalu internetowym;
  • Innym firmom ( w tym firmom informatycznym), z którymi współpracujemy przy zarządzaniu świadczonymi usługami.

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Informujemy, że nie przekazujemy danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza przypadkami, gdy Klient złoży taki wyraźny wniosek. 

VIII. Okres przechowywania danych klientów

1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy, jak również wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji prawnie uzasadnionych celów któregokolwiek ze Współadministratorów będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;

b) wypełnienia obowiązku prawnego któregokolwiek ze Współadministratorów (np. wynikającego z przepisów podatkowych).

2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub do momentu, kiedy nie będzie to już niezbędne do realizacji ww. celu. Natomiast po tym okresie, do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

3. Dane osobowe w postaci wizerunku w nagraniach z monitoringu przechowywane są przez okres do 30 dni, a po jego upływie zostają trwale usunięte poprzez nadpisanie.

4. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i celu przetwarzania danych osobowych, rodzaju danych osobowych oraz okresu ich przechowywania zostały zawarte w Załączniku nr 1 do Polityki Prywatności.

IX. Twoje prawa

Przysługuje prawo do:

a) dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) Twoich danych;

c) usunięcia danych;

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;

f) przenoszenia danych;

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym momencie w przypadku przetwarzania Twoich danych na postawie wyrażonej zgody – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonywania Twoich praw prosimy o skierowanie żądania pod adres e – mail: fratole.roztocze@gmail.com lub pisemnie na adres: Agroturystyka FraToLe. Nawóz 58, 22-413 Nielisz.

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy i/lub świadczenia usługi. W przypadku ich niepodania możemy odmówić zawarcia umowy i/lub świadczenia usługi.

XI. Informacja o źródle danych

Jeśli nie podano swoich danych osobowych osobiście, dane uzyskaliśmy od podmiotu, który zawarł z którymkolwiek z Współadministratorów umowę o świadczenie usług hotelarskich na rzecz Klienta lub od podmiotu, z którym Klient zawarł umowę o rezerwację usług świadczonych przez Współadministratorów.

XII. Prawa autorskie

1. Wszelkie treści oraz informacje zawarte na naszym portalu internetowym są własnością współadministratora Agroturystyka FraToLe  reprezentowaną przez Małgorzatę Kłapsa i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) w szczególności w zakresie wykorzystania, wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, zmiany lub usuwania.

2. Wszelkie działania w zakresie określonym w pkt. 1 powyżej, wymagają pisemnej zgody Agroturystyka FraToLe . W przeciwnym przypadku będą uznane za bezprawne i będą stanowiły naruszenie własności intelektualnej agroturystyki .

XIII. Pliki cookies

1. Portal internetowy wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu.

2. Klient może zarządzać plikami cookies w ramach przeglądarki internetowej.

3. Wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w prawidłowym działaniu serwisu.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Współadministratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.

2. Klienta obowiązuje aktualna Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej www.fratole.pl w momencie zawarcia umowy o świadczenie usług.

INFORMACJE DLA REZERWUJĄCYCH

  1. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15:00 i trwa do godz. 11:00.
  2. Podana w potwierdzeniu rezerwacji cena za dobę jest kosztem wynajmu pokoju na jedną noc.
  3. Możliwe formy płatności za rezerwacje, w zależności od typu wybranej oferty to: gotówka/karta kredytowa na miejscu w obiekcie, przelew tradycyjny, przelew internetowy.
  4. Istnieje możliwość rezerwacji gwarantowanej. Aby zagwarantować swój pobyt należy uiścić opłatę niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji dostępnymi metodami płatności. Wysokość wpłaty 100%.
  5. Rezerwacje standardowe mogą być anulowane bez konsekwencji finansowych na 72 h przed rozpoczęciem pobytu.
  6. Skrócenie pobytu powinno być zgłoszone do obiektu dzień wcześniej do godziny 16:00.
  7. W przypadku anulowania rezerwacji lub skrócenia pobytu bez zachowania określonych wyżej terminów, jak również w przypadku nie dojazdu, obiekt zastrzega sobie prawo obciążenia Państwa kosztami rezerwacji za pierwszą niewykorzystaną dobę.
  8. W przypadku nie dojazdu i braku anulacji rezerwacji obiekt zastrzega sobie prawo anulacji całej rezerwacji (wszystkich noclegów).
  9. Podstawę wyliczenia równowartości złotowych dla rezerwacji posiadających stawki w walucie EURO stanowi ustalona cena dewizowa pomnożona przez kurs średni EURO wg obowiązującej tabeli kursów NBP z dnia poprzedzającego dzień przyjazdu.
  10. Zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 827), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
  11. Procedura składania i rozpatrywania reklamacji kierowanych do Agroturystyki Fratole przez klientów indywidualnych (konsumentów) znajduje się poniżej niniejszego potwierdzenia rezerwacji.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMCJI PRZEZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (KONSUMENTÓW)

  1. Agroturystyka FraToLe reprezentowana przez Małgorzatę Kłapsa, adres: Nawóz 58, 22-413 Nielisz, (zwana dalej: Agroturystyka FraToLe ”) rozpatruje reklamacje zgłoszone przez Klientów w sposób i w terminach określonych w niniejszej Procedurze, o ile łączący Klienta z Agroturystyka FraToLe  stosunek prawny (np. umowa), nie stanowi inaczej.
  2. Na potrzeby niniejszej procedury za „Klienta” uważa się konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) korzystającego z usług świadczonych przez Agroturystyka FraToLe, składającego Reklamację.
  3. Na potrzeby niniejszej procedury za „Reklamację” uznaje się oświadczenie Klienta złożone w formie pisemnej lub w przesłane pocztą elektroniczną (niezależnie od nazwy / tytułu pisma) skierowane do Agroturystyka FraToLe , które dotyczy naruszenia praw Klienta powstałego w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Agroturystyka FraToLe . Reklamacja winna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację Klienta, jak również dane umożliwiające kontakt z Klientem oraz przedmiot Reklamacji (dokładny opis zastrzeżeń Klienta).
  4. Reklamacje w formie pisemnej należy wysłać na adres: Agroturystyka FraToLe, Nawóz 58, 22-413 Nielisz bądź złożyć w obiekcie Agroturystyka FraToLe . Reklamacje w formie elektronicznej należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: fratole.roztocze@gmail.com.
  5. Klient powinien zgłosić Reklamację możliwie niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu rzetelnego i efektywnego rozpatrzenia Reklamacji.
  6. Agroturystyka FraToLe  otrzymaniu Reklamacji podejmie działania mające na celu rozpatrzenie Reklamacji. Właściciel ma prawo skontaktować się z Klientem w przypadkach wymagających dokonania ustalenia stanu faktycznego z udziałem Klienta bądź uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do właściwego rozpatrzenia Reklamacji.
  7. Reklamacje załatwiane są w formie pisemnej (lub w formie wiadomości e-mail w odpowiedzi na tak przesłaną Reklamację).
  8. Odpowiedź na Reklamację zawierać będzie: a) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podniesionych zarzutów, b) informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich fragmentów umowy bądź przepisów obowiązujących na terenie obiektu, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów, c) wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi.
  9. Udzielenie odpowiedzi na Reklamację zgłoszoną przez Klienta powinno nastąpić w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od wpływu Reklamacji.
  10. Decyzja o wypłaceniu Klientowi rekompensaty lub dokonaniu zwrotu środków musi zawsze uzyskać akceptację Właściciela.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Małgorzata Kłapsa ul. Nawóz 58 Nielisz 22-413

 

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

Dane osobowe

  1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
     
  2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
  3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

    Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
    adres e-mail : fratole.roztocze@gmail.com.
     
  4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
     

Zobowiązania Administratora

  1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
     
  2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
     
  3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

     

Zobowiązania Hotres.pl

  1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
     
  2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
     
  3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
     
  4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
    1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
       
    2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
       
    3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
       
    4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

 

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

  1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
     
  2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
     
  3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

 

 

 

 

Booking engine HOTRES.pl
Rezerwacja